Rinyakovácsi Község Hivatalos Honalpja

Helyi Válaszási Bizottság döntései

Bővebben

Közlemény önkormányzati képviselők és polgármester jelöltséghez szükséges ajánlások számáról

Bővebben

Határozat a megválasztható képviselők számának megállapításáról

Bővebben

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS KEGYELETI  KÖZSZOLGÁLTATÁS  ELLÁTÁSÁRA NYÍLT ELJÁRÁS KERETÉBEN

Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a Rinyakovácsi külterület 06. hrsz. alatt felvett temető megjelölésű köztemető kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésére.

A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott ideje 2023. június 1-től 2038. május 31-ig (15 év) jön létre.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja,

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:

 • igazolásokat arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben meghatározott az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel,
 • a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya,
 • nemleges adóigazolás csatolása a NAV-tól és a helyi hatóságoktól,
 • a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban,
 • temető üzemeltetési referenciák,
 • üzemeltetésben vállalt kötelezettségeket,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy minden évben beszámol a képviselő-testületnek az elvégzett éves munkájáról,
 • az 1999. évi XLIII. törvény 39. § (2) bekezdése alapján készített „Kegyeleti közszolgáltatási szerződés” tervezetét.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a jogszabályok által előírtaknál bővebb üzemeltetési feladatot vállal.

A pályázatot írásban zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Köztemető üzemeltetése”.

Pályázat benyújtásának helye: Rinyakovácsi Község Önkormányzata (7526 Rinyakovácsi, Petőfi utca 100.) A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 17. 1300 óra. A késedelmesen benyújtott pályázat érvénytelen, azt az önkormányzat felbontás nélkül az ajánlattevőnek visszaküldi.

A pályázatok bontására 2023. május 17-én 1500 órakor kerül sor a Rinyakovácsi Község Önkormányzata tanácstermében. A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület a soron következő nyilvános ülésén értékeli.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Balogh Géza polgármester ad személyesen az Önkormányzati Hivatalban, vagy a 06-30-985-66-07 telefonszámon.

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Rinyakovácsi, 2023.04.28.  

Rinyakovácsi Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

Bővebben

Kapcsolat, elérhetőség

7527 Rinyakovácsi, Petőfi u. 1

„Jó kis hely” munkatársak:

Valu-Tamás Hajnalka

Bartáné Hegedüs Erzsébet

Tel.:+ 36702077418

E-mail: rinyakovacsijokishely@gmail.com

Bővebben

NYITVATARTÁS 2022 márciustól

Bővebben

Magyar Falu Program nyertes pályázatok

 1. Magyar Falu Program keretében Faluházak felújítása MFP-FHF/2020 azonosító számú „Polgármesteri hivatal felújítása Rinyakovácsiban” című projekt. A vissza nem térítendő támogatás összege: 13 490 646 Ft, azaz tizenhárommillió-négyszázkilencvenezer-hatszáznegyvenhat forint.
 2. Magyar Falu Program keretében, Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2021. azonosító számú „Kispusztai utca felújítása Rinyakovácsiban”című projekt. A vissza nem térítendő támogatás összege: 28 846 981 Ft, azaz huszonnyolcmillió-nyolcszáznegyvenhatezer-kilencszáznyolcvanegy forint.
Bővebben

Felhívás

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

A jövő héttől nyitnak az óvodák és részben az iskolák /az alsósok mehetnek/, mi is úgy gondoltuk, hogy fokozatosan nyitni fogunk. 20-án, kedden már várjuk a gyerekeket és a szülőket, természetesen a járványügyi szabályokat betartva, maximum 10 fő tartózkodhat a Házban egyszerre. 13 órától 18 óráig leszünk nyitva, kivéve kedden, mert ekkor már 10 órától várunk benneteket. A Szülői klubban elhangzott kérés alapján, ezután szombat helyett hétfőn leszünk nyitva, először 26-án.

A következő foglalkozások lesznek:

– Beszédfejlesztés: szerda, péntek 16.30

– Mozgásfejlesztés: kedd 10.00

– Fejlesztés tanulás: kedd és csütörtök 16.30

– Tanulássegítés a felsősöknek: minden nap /szerda kivételével/ 13.00

– Családsegítő fogadóóra: csütörtök 13.30

Egyéb foglalkozások meghirdetés alapján.

Reméljük, hogy fokozatos nyitás következik, és egyre több programra hívhatunk benneteket, addig is a fentiek szerint várunk benneteket!

Bővebben

FIGYELEM

A Szolgáltatóház határozatlan ideig

ZÁRVA tart!

Csak a következő időpontokban vagyunk nyitva:

 1. Tanulássegítés: hétfő, szerda, péntek 10 órától 13 óráig
 2. Gyógytorna /mozgásfejlesztés/: kedd 10-11 óráig
Bővebben

Éves terv

Éves Szakmai Terv

„Jó kis hely” Szolgáltatóház

Rinyakovácsi

2021

Helyzetelemzés:

Projektünk, az EFOP-1.4.3-16-2017-00052 2018. február 26-óta működik. Ez idő alatt sok programot, rendezvényt szerveztünk és valósítottunk meg, valamint számtalan foglalkozást biztosítottunk a falu gyerekeinek és szüleiknek.

Az elmúlt évben sajnos a pandémia miatt akadályokba ütköztünk, a mi működésünket is nagyon megnehezítette a járványhelyzet több hulláma. Többször be kellett zárnunk, korlátozásokat, járványügyi szabályokat kellett követnünk, néha csak online kapcsolattartás kialakításával tudtunk kontaktusba kerülni a kliensekkel.

A fentiektől függetlenül 2021 kezdetére már számos eredményt mondhatunk magunkénak, a hozzánk csatlakozóknak sok mindenben tudunk segíteni, alakítani tudtuk személyiségüket, szokásaikat.

Jelentős változást hoztunk a falu életében, többek között:

 • Mindenki megtalálta a neki megfelelő programot, tevékenységet, amiben aktívan részt vehet.
 • A gyerekeknek nem az utcán töltik a szabadidejüket. Bejönnek hozzánk, mindenki talál magának barátot, akivel beszélhet, játszhat, valamint hasznos programokon vehet részt. Régen nyári szünetben is az utcát járták és jobb elfoglaltság hiányában többször rongáltak.
 • A szülők egymáshoz való viszonya megváltozott. A foglalkozásra járó szülők, elsősorban édesanyák, már rendszeresen beszélgetnek egymással.
 • A gyerekeknek van hova menniük, nem kell az utcán eltölteni gyermekkoruk nagy részét. A szülők is biztonságban tudják a gyermeküket.
 • A felnőtteknek is szükségük van a közös programokra, mert számukra ez jelenti az egyetlen kikapcsolódási lehetőséget, társas kapcsolataik alakítását.
 • A Jó Kis Hely legfontosabb feladata a közösségépítés, az integráció elősegítése, a Szolgáltatóház mostanra beépült a falu életébe
 • Jól működő kapcsolatot alakítottunk ki az Önkormányzattal, közös rendezvényekkel színesítettük a község életét.

Főbb eredményeink az eltelt időszakban:

 • A projektben résztvevők száma magas
 • A gyerekek viselkedése, magatartása jelentősen javult
 • Szívesen jönnek a házba, örömmel vesznek részt a foglalkozásokon
 • A szülők sikeres bevonása a programokba, rendezvényekbe
 • Másfél év leforgása alatt több szabályt sikerült elsajátítaniuk, melyek betartása már nem igényel tőlük különösebb odafigyelést, mert természetessé vált számukra
 • Az ünnepi alkalmakra rendszeresen műsorral készülünk
 • Tagjaink szokásrendszerét pozitív irányba változott, szabálytudatuk nőtt, fegyelmezettebben viselkednek
 • Sikeresen befolyásoltuk a résztvevők látásmódját, magatartását, értékrendjét

A program egyik legfontosabb eleme a humán tényező. Mi magunk, ott dolgozó munkatársak és a programban részt vevő személyek tesszük a „Jó kis helyeket” különbözővé, azáltal, hogy az ember egyedi, emellett tudja alakítani környezetét, a környezetében részt vevő emberek látásmódját, magatartását, értékrendjét. Ez nekünk eddig sikerült egy bizonyos szintig, remélhetőleg a még visszalévő egy évben ezt még tudjuk majd magasabb szintre emelni.

 1. Együttműködő partnereink 2020-ban:
 • Biztos Kezdet Gyerekház Csököly
 • Csökölyi Óvoda
 • Csökölyi Általános Iskola
 • Szennai Fekete László Általános Iskola Kaposfői Tagintézménye
 • Hunyadi János Általános Iskola, Kaposmérő
 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat
 • Nagybajomi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
 • Csököly Község Önkormányzata, mint a Csökölyi Védőnői hálózat működtetője
 • Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakgimnáziuma, Kadarkút
 • Művelődési Ház Kadarkút
 • Megvalósult programok, foglalkozások

Nagyobb rendezvényeink:

 • 2020.01.16 – Bábszínház
 • 2020.01.30 – Műhelymunka a környék Jó Kis Hely Szolgáltatóházainak Rinyakovácsiban
 • 2020.02.26 – Farsang
 • 2020.02.25 – Maszkázás
 • 2020.03.09 – Jó Kis Hely Workshop Kaposváron
 • 2020.03.14 – Március 15. megünneplése, koszorúzás.
 • 2020.06.16. – Szülői klub – újranyitás megbeszélése
 • 2020.07.13-17. – Napközis tábor Kaposváron
 • 2020.07.20. – Kreatív műhely Ecseny
 • 2020.07.25. – Kirándulás Desedára
 • 2020.08.08. – Kirándulás Balatonboglárra
 • 2020.08.22-26 – Erdei tábor
 • 2020.10.07. – Online Workshop
 • 2020.12.22. – Karácsonyi ajándékozás

Rendszeres foglalkozásaink:

 • Kézműves foglalkozás – havi, kéthavi rendszerességgel
 • Kirándulás, túra és sportfoglalkozás – havi, kéthavi rendszerességgel
 • Játékfoglalkozás – havi rendszerességgel
 • Fejlesztőfoglalkozás – hetente kétszer
 • Mozgásfejlesztés – hetente egy óra – gyógytornász tartja
 • Beszédfejlesztés – hetente kétszer, logopédus jár hozzánk
 • Színházlátogatás – Bábszínház bérletet vásároltunk
 • Baba-mama klub – a kisgyereknek és szüleiknek havi, kéthavi rendszerességgel
 • Mondókázó – a kisgyereknek és szüleiknek havi, kéthavi rendszerességgel
 • Háztartási ismeretek foglalkozás – havi, kéthavi rendszerességgel
 • Szülői klub – negyedévente
 • Adatok

A 2020-as év végén tagjaink száma 61, ebből

 • 0-3 éves:                     6 fő
 • óvodás:                       10 fő
 • általános iskolás         19 fő
 • középiskolás:              4 fő
 • nem jár iskolába:        6 fő
 • szülők száma:             16 fő

Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményben 28 fő részesül, ez a gyereklétszám 62 százaléka. Hét fő hátrányos helyzetű és 16 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű.

A kiskorú gyermekek szüleit is sikerült szép számmal bevonni a programunkba. A 16 fős szülői csoport, mint célszemély, állandó résztvevője a szervezett foglalkozásainknak, de rajtuk kívül alkalmanként, főleg nagyobb rendezvényeken több felnőtt is elkíséri gyermekét, unokáját. A nagyobb megmozdulásokon a létszám nem egyszer meghaladta a negyven főt is.

A következő táblázat hónapokra lebontva mutatja, hogy hány fiatal látogatta a házat az elmúlt évben, mennyien vettek részt a foglalkozásokon:

Hónap:Hány résztvevő volt a házbanProgramokon résztvevőkNapi átlaglétszám
Január2139210
Február2027910
Március66174
Április34342
Május40402
Június103226
Július2195012
Augusztus135657
Szeptember154658
Október149648
November137477
December179609
 • Tárgyi, dologi feltételek:

A Szolgáltatóház helyiségei:

 1. Előszoba/Fogadó tér:
 2. Kettő foglalkoztató, külön a kicsiknek és a nagyobb gyerekeknek
 3. Konyha ebédlővel. Jól felszerelt, új konyhabútorral, és a szükséges háztartási gépekkel.
 4. Folyosó, közlekedő
 5. Iroda a munkatársak részére
 6. WC helyiség a célcsoport számára
 7. Mosdó: zuhanyzási lehetőség, mosógép használat, mosdókagyló, mozgáskorlátozott WC-vel.
 8. Kazánház
 9. Raktárhelyiség

A projekt megvalósításához szükséges eszköz, felszerelés, játék és berendezés a rendelkezésünkre áll, használatuk megkönnyítik a foglalkozások megtartását, a célcsoport fogadását a Szolgáltatóházban. Eszközparkunkat, játékállományunkat folyamatosan bővítjük, minden évben vásárolunk az igényeknek megfelelően.

 • Személyi feltételek

A projektet Rinyakovácsi Község Polgármestere fogja össze, aki látva az itt lakók helyzetét, szükségleteit és igényeit, megragadta a felhívás nyújtotta lehetőséget és megkereste a megvalósításhoz jelenleg rendelkezésre álló legalkalmasabb csapatot.

A „Jó kis hely”szolgáltatásokban minimálisan három fő foglalkoztatása szükséges.

Szakmai vezető, pedagógus végzettségekkel: Jakab József

Munkatárs felsőfokú kisgyerekkori végzettséggel: Valu-Tamás Hajnalka

Helyi munkatárs: Bartáné Hegedüs Erzsébet Szilvia

Segítőink még:

Projektmenedzser: Varga Irén, októbertől Horváth Tamás

Pénzügyi vezető: György Zoltánné

Terveink 2021-re:

Nagyon nehéz tervezni egy olyan év után, mint az előző, nehéz előre bármit is célul tűzni, feladatul kijelölni. Jelenleg is járványhelyzet áll fenn mindenütt a világban és ugyanúgy Magyarországon. Ki tudja mikor lesz nyitás, mikor lehet kimozdulásokat, programokat szervezni nagyobb létszámú csoportnak. Ezért 2021-re csak nagyon feltételesen, időbehatárolás nélkül lehet bármit is meghatározni.

Tervezett nagyobb rendezvényeink:

 • Farsang
 • Március 15-ről megemlékezés
 • Húsvét megünneplése
 • Anyák napja
 • Gyermeknap szervezése
 • Nyári Napközis Tábor
 • Falunap
 • Október 23-ról megemlékezés
 • Adventi készülődés
 • Mikulás
 • Karácsonyi ünnepség

Tervezünk továbbá:

 • Pályaorintációs előadást külső előadó felkérésével,
 • Vetélkedőket az iskoláskorú gyerekeknek,
 • Gyermeknevelési tanácsadást saját munkatársakkal,
 • Rockszínház előadásának megtekintését,
 • Cirkuszlátogatást,
 • Kerékpártúrát,
 • Maszkázást,
 • Sportversenyek kiterjesztését a felnőttekre,
 • Táncház, táncbemutató szervezését,
 • Jégcsarnokban korcsolyázást,
 • Erdei iskolát.

Egyéb terveink:

 • Több közös kirándulást a szülők bevonásával – Úticéljaink lehetnek: Balaton /fürdés, hajózás/, Bikali Puchner birtok, Bőszénfai szarvasfarm, Patcai Katica-tanya, „Zselici Csühögő” kisvasút – Almamellék, Badacsonyi kilátó, Zselici csillagpark,
 • Több gyalogtúra a környéken,
 • Több játék és kézműves foglalkozás,
 • Tavaszi nagytakarítás, udvarrendezés,
 • Májusfaállítás,
 • Virágosítás, kertészkedés,
 • Családlátogatások számának növelése, több beszélgetés a szülőkkel,
 • A ház díszítése, folyamatos szépítése,

Szakmai terveink:

 • Rendszeres és folyamatos szakmai tervezés és beszámolás
 • Az együttműködő partnereinkkel rendszeresebb kapcsolat, több partneri találkozó
 • Kibővített TEAM – megbeszéléseket tartani
 • Műhelymunka szervezése partnereinkkel
 • Tapasztalatcsere más Jó Kis Hely Szolgáltatóházakkal
 • A Honlap folyamatos kezelése, hírek, képek feltöltése
 • A családsegítői fogadóórák jobb kihasználása,
 • Az irányító hatóság és a MMSZ által szervezett Workshopokon való részvétel

Havi rendszeres foglalkozások:

 • Kézműves foglalkozás – havi, kéthavi rendszerességgel
 • Kirándulás, túra és sportfoglalkozás – havi, kéthavi rendszerességgel
 • Játékfoglalkozás – havi rendszerességgel
 • Fejlesztőfoglalkozás – hetente kétszer
 • Mozgásfejlesztés – hetente egy óra – gyógytornász tartja
 • Beszédfejlesztés – hetente kétszer, logopédus jár hozzánk
 • Színház- és mozilátogatás – havi, kéthavi rendszerességgel
 • Baba-mama klub – a kisgyereknek és szüleiknek havi, kéthavi rendszerességgel
 • Mondókázó – a kisgyereknek és szüleiknek havi, kéthavi rendszerességgel
 • Háztartási ismeretek foglalkozás – havonta
 • Szülői klub – negyedévente

GAZDÁLKODÁS:

A pályázat eddig eltelt időszakában jól gazdálkodtunk, a tervezett költségkeretet arányosan használtuk fel, ha kellett átcsoportosítást hajtottunk végre. Ezt eddig háromszor tettük meg, a gazdasági, adózási változások miatt volt erre lehetőség, valamint a menetközben észlelt tervezési anomáliákat is helyreállítottuk ezzel.

Próbáltunk olyan foglalkozásokra, tevékenységekre költeni, amelyek a klienseink nagyobb rétegét segítik, érdeklik, és szívesen vesznek részt rajta. Természetesen a pályázati kiírást, a szakmai tervünket is figyelembe kellett vennünk a gazdálkodás során.

Jelenlegi pénzügyi keretünk:

 1. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei – Nagyrendezvény: 200 000 Ft
 2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek – A foglalkozásokhoz kapcsolódó anyag és anyagjellegű eszközök, belépődíjak: 1 023 536 Ft
 3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei – A helybe hozandó szakemberek költsége: 708 512 Ft
 4. Célcsoport támogatásának költségei – Célcsoport útiköltsége: 523 640 Ft
 5. Célcsoport támogatásának költségei – Célcsoport étkezési költségei: 470 100 Ft
 6. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei – Utazás, munkábajárás költségei: 293 500 Ft

A fent vázolt keretből kell gazdálkodnunk a projektből még hátralevő bő egy évben, ami nem lesz különösebben nehéz, ugyanis minden költséghelyen van megfelelő pénzösszeg a tervezettek megvalósítására. Számlánkon levő, a működésünkre biztosított 3 200 ezer Ft bőségesnek mutatkozik arra, hogy a következő 14 hónapban megfelelő számú és minőségű programot, foglalkozást biztosíthassunk a hozzánk járó gyereknek és szüleiknek.

Összegzés:

Remélhetőleg a 2021. évre tervezettek is megfelelően segítik majd a klienseink épülését, személyiségének, ismeretinek fejlődését. Próbáltunk olyan programokat, rendezvényeket tervezni, amelyek eddig is sikert arattak tagjaink körében.

A fent felsorolt tervek megvalósítását a munkatársakkal együtt szívügyünknek tekintjük, melyet a falu vezetése és a külső partnereink segítségével próbálunk meg maximálisan teljesíteni. Továbbra is várjuk a célcsoportunk tagjait a meghirdetett foglalkozásokra, rendezvényekre, és remélhetőleg hasonló intenzitással és lelkesedéssel vesznek részt azokon, mint az elmúlt esztendőben.

További eredményeket szeretnénk elérni a célcsoport hiányosságainak terén, melyek: a szabadidő hasznos eltöltése, a társas kapcsolatok kialakítása és azok megfelelő ápolása. Ezen kívül az iskolások tanulási motivációját kellene valamilyen módon javítani, el szeretnénk érni, hogy az ismeretszerzési igényük jobban felszínre kerüljön.

Rinyakovácsi, 2021. 01. 15.

Balogh Géza

polgármester

Bővebben
Megszakítás