ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

 

Rinyakovácsi Község Önkormányzata a Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben  EFOP-3.9.2-16-2017-00043 azonosító számú, „Térségi összefogás a Zselicben a humán kapacitások fejlesztésére” című projekt alapján kiírja az alábbi ösztöndíjpályázatát: 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

 

1. A pályázat célja

A hátrányos helyzetű tanulók közneveléshez való hozzáférésének javítása és biztosítása ösztöndíj támogatás által (amennyiben egyéb ösztöndíjban nem részesülnek).  Az önkormányzati ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok köznevelésben való részvételének támogatása,  tanulmányi sikerességeik elősegítése, motivációjuk és önértékelésük erősítése. A pályázat során az önkormányzat évente maximum 10 fő pályázó részére biztosít támogatást. Az önkormányzat a pályázót évente 0 és 50.000,-Ft/fő/év közötti összegű támogatásban részesítheti.

2. A pályázók köre

Az ösztöndíjpályázatra az a tanuló jelentkezhet, aki
– a települési önkormányzat területén állandó lakcímmel rendelkezik,
 általános iskolában legalább 3,50-es tanulmányi eredményt teljesített,
– középiskolában 3,25-ös tanulmányi eredményt teljesített,
– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
– hátrányos szociális helyzetű.

Hátrányos szociális helyzetűnek minősül a pályázó, ha:
– családba fogadott, vagy
– védelembe vett, vagy
– ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
– árva, félárva és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult;
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult;
– családja lakáscélra felvett hitelt törleszt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent megyei vagy országos szintű tanulmányi versenyen, sportversenyen elért helyezés; közéleti szereplésben való részvétel.

 

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje:

 Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, mely minden évben két alkalommal kerül kiírásra. Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével, és a szükséges mellékletek csatolásával lehet. A pályázati adatlap, a Rinyakovácsi Község Önkormányzati Hivatalában, vagy letölthető a www.rinyakovacsi.hu honlapról.

A pályázatot zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni az alábbiakat:

„EFOP-3.9.2-16-2017-00043 ösztöndíjpályázat”.

A pályázati adatlapot minden pályázati fordulóban újra ki kell tölteni!

A pályázati adatlapot kitöltve és aláírva a Rinyakovácsi Község Önkormányzati Hivatalába kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, így nem kerül elbírálásra.

A pályázat  benyújtásának határideje:

2018. április 1. (2017/18-as tanév I. félévi eredménye alapján)
2018. szeptember 30. (2017/18-as tanév II. félévi eredménye alapján)
2019. március 1. (2018/19-es tanév I. félévi eredménye alapján)
2019. szeptember 30. (2018/19-es tanév II. félévi eredménye alapján)

A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:

 – a pályázó lakcímkártyájának másolata;
– aktuális félévről szóló bizonyítvány másolata;
– hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat másolata; a nevelésbe vételről szóló határozat;
– az illetékes gyámhivatal határozata a családba fogadásról; a védelembe vétel elrendeléséről; az ideiglenes hatályú elhelyezésről;
– Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása az árvaellátás folyósításáról;
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat;
– a lakáscélú hiteltörlesztés a pénzintézet által kiállított dokumentummal igazolható, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

– a hitelfizető nevét, lakcímét,
– a felvett hitel teljes összegét, valamint a havi törlesztő részlet összegét;
– annak igazolását, hogy a hitel lakáscélra került felvételre;
– annak igazolását, hogy a hitelt felvevő a hitelt rendszeresen fizeti.

– hiteltörlesztés esetén szükséges a pályázó háztartásában élők egy főre jutó – a pályázat benyújtását megelőző havi – jövedelmének igazolása az alábbiak szerint:
– nettó munkabér, GYED, táppénz igazolása munkáltatói igazolással;
– családi pótlék, GYES: postai utalvánnyal, bankszámlakivonattal, vagy az ellátást folyósító szerv igazolásával;
– nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres ellátás: a folyósító szerv igazolásával, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvénnyel, vagy bankszámlakivonattal;
– vállalkozásból származó jövedelem: az előző évi jövedelem igazolása a NAV igazolásával, és a pályázat évében elért jövedelem igazolása a vállalkozó, gazdálkodó nyilatkozatával;
– alkalmi munkavállalásból származó jövedelem: a NAV igazolásával;
– tartásdíj: a folyósító szerv igazolásával, vagy fix összegű tartásdíj esetén a fizetési kötelezettséget megállapító bírósági végzéssel;
– minden egyéb jövedelem esetén: a folyósító szerv igazolásával, annak hiányában az abban részesülő nyilatkozatával.
– Tanulmányi versenyen, sportversenyen elért helyezést a kapott oklevéllel igazolhatja a pályázó.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó más ösztöndíjban nem részesül.

4. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat – e célra létrehozott – bizottsága bírálja el a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.
A pályázat elbírálása során a bizottság szociális szempontokat is mérlegelhet, tanulmányi versenyen, sportversenyen elért eredményt elismerhet.

a) A bizottság a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja.
b) A bizottság minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja.
c)A pályázati keretösszeg felhasználása esetén a formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság elutasítja.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.

5. Értesítés a pályázati döntésről

A bizottság a meghozott döntéséről és annak indokáról postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

6. Az ösztöndíj folyósítása

A bizottság a támogatás összegét félévente állapítja meg és fizeti ki, egy összegben, a pályázó által megadott címre postai úton, vagy a pályázó által megadott bankszámlaszámra utalva.

7. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
b) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából.

Pályázati kiírás letöltéséhez kattintson ide

Pályázati adatlap letöltéséhez kattintson ide