PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS KEGYELETI  KÖZSZOLGÁLTATÁS  ELLÁTÁSÁRA NYÍLT ELJÁRÁS KERETÉBEN

Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a Rinyakovácsi külterület 06. hrsz. alatt felvett temető megjelölésű köztemető kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésére.

A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott ideje 2023. június 1-től 2038. május 31-ig (15 év) jön létre.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja,

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:

  • igazolásokat arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben meghatározott az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel,
  • a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya,
  • nemleges adóigazolás csatolása a NAV-tól és a helyi hatóságoktól,
  • a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban,
  • temető üzemeltetési referenciák,
  • üzemeltetésben vállalt kötelezettségeket,
  • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy minden évben beszámol a képviselő-testületnek az elvégzett éves munkájáról,
  • az 1999. évi XLIII. törvény 39. § (2) bekezdése alapján készített „Kegyeleti közszolgáltatási szerződés” tervezetét.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a jogszabályok által előírtaknál bővebb üzemeltetési feladatot vállal.

A pályázatot írásban zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Köztemető üzemeltetése”.

Pályázat benyújtásának helye: Rinyakovácsi Község Önkormányzata (7526 Rinyakovácsi, Petőfi utca 100.) A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 17. 1300 óra. A késedelmesen benyújtott pályázat érvénytelen, azt az önkormányzat felbontás nélkül az ajánlattevőnek visszaküldi.

A pályázatok bontására 2023. május 17-én 1500 órakor kerül sor a Rinyakovácsi Község Önkormányzata tanácstermében. A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület a soron következő nyilvános ülésén értékeli.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Balogh Géza polgármester ad személyesen az Önkormányzati Hivatalban, vagy a 06-30-985-66-07 telefonszámon.

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Rinyakovácsi, 2023.04.28.  

Rinyakovácsi Község Önkormányzat

Képviselő-testülete