PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS KEGYELETI  KÖZSZOLGÁLTATÁS  ELLÁTÁSÁRA NYÍLT ELJÁRÁS KERETÉBEN

Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a Rinyakovácsi külterület 06. hrsz. alatt felvett temető megjelölésű köztemető kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésére.

A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott ideje 2023. június 1-től 2038. május 31-ig (15 év) jön létre.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja,

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:

 • igazolásokat arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben meghatározott az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel,
 • a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya,
 • nemleges adóigazolás csatolása a NAV-tól és a helyi hatóságoktól,
 • a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban,
 • temető üzemeltetési referenciák,
 • üzemeltetésben vállalt kötelezettségeket,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy minden évben beszámol a képviselő-testületnek az elvégzett éves munkájáról,
 • az 1999. évi XLIII. törvény 39. § (2) bekezdése alapján készített „Kegyeleti közszolgáltatási szerződés” tervezetét.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a jogszabályok által előírtaknál bővebb üzemeltetési feladatot vállal.

A pályázatot írásban zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Köztemető üzemeltetése”.

Pályázat benyújtásának helye: Rinyakovácsi Község Önkormányzata (7526 Rinyakovácsi, Petőfi utca 100.) A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 17. 1300 óra. A késedelmesen benyújtott pályázat érvénytelen, azt az önkormányzat felbontás nélkül az ajánlattevőnek visszaküldi.

A pályázatok bontására 2023. május 17-én 1500 órakor kerül sor a Rinyakovácsi Község Önkormányzata tanácstermében. A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület a soron következő nyilvános ülésén értékeli.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Balogh Géza polgármester ad személyesen az Önkormányzati Hivatalban, vagy a 06-30-985-66-07 telefonszámon.

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Rinyakovácsi, 2023.04.28.  

Rinyakovácsi Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

Bővebben

Kapcsolat, elérhetőség

7527 Rinyakovácsi, Petőfi u. 1

„Jó kis hely” munkatársak:

Valu-Tamás Hajnalka

Bartáné Hegedüs Erzsébet

Tel.:+ 36702077418

E-mail: rinyakovacsijokishely@gmail.com

Bővebben

Felhívás

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

A jövő héttől nyitnak az óvodák és részben az iskolák /az alsósok mehetnek/, mi is úgy gondoltuk, hogy fokozatosan nyitni fogunk. 20-án, kedden már várjuk a gyerekeket és a szülőket, természetesen a járványügyi szabályokat betartva, maximum 10 fő tartózkodhat a Házban egyszerre. 13 órától 18 óráig leszünk nyitva, kivéve kedden, mert ekkor már 10 órától várunk benneteket. A Szülői klubban elhangzott kérés alapján, ezután szombat helyett hétfőn leszünk nyitva, először 26-án.

A következő foglalkozások lesznek:

– Beszédfejlesztés: szerda, péntek 16.30

– Mozgásfejlesztés: kedd 10.00

– Fejlesztés tanulás: kedd és csütörtök 16.30

– Tanulássegítés a felsősöknek: minden nap /szerda kivételével/ 13.00

– Családsegítő fogadóóra: csütörtök 13.30

Egyéb foglalkozások meghirdetés alapján.

Reméljük, hogy fokozatos nyitás következik, és egyre több programra hívhatunk benneteket, addig is a fentiek szerint várunk benneteket!

Bővebben

FIGYELEM

A Szolgáltatóház határozatlan ideig

ZÁRVA tart!

Csak a következő időpontokban vagyunk nyitva:

 1. Tanulássegítés: hétfő, szerda, péntek 10 órától 13 óráig
 2. Gyógytorna /mozgásfejlesztés/: kedd 10-11 óráig
Bővebben

Jelöltek sorrendjének sorsolásáról

Bővebben

SZÍNHÁZI PREMIER A RINYAKOVÁCSI FALUNAPON

2019. augusztus 17-én tartottuk meg minden évben megrendezendő falunapunkat, melyen az előző évektől eltérően, rendhagyó módon lehetőséget biztosítottunk egy színházi premier megtartására. György Zoltán Dávid csökölyi születésű színművész Zsombor és a sárkány, avagy már megint én c. egyszemélyes darabját láthatta a nagyérdemű. A Kolozsi Angéla (Blattner Géza – díjas bábművész) rendezte előadás a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásával valósult meg.

Bővebben

Rinyakovácsi Község Önkormányzata a Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00043 azonosító számú, „Térségi összefogás a Zselicben a humán kapacitások fejlesztésére” című projekt alapján kiírja az alábbi ösztöndíjpályázatát:

Rinyakovácsi Község Önkormányzata a Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00043 azonosító számú, „Térségi összefogás a Zselicben a humán kapacitások fejlesztésére” című projekt alapján kiírja az alábbi ösztöndíjpályázatát:

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT – 1. számú Módosítás

1. A pályázat célja

A hátrányos helyzetű tanulók közneveléshez való hozzáférésének javítása és biztosítása ösztöndíj támogatás által (amennyiben egyéb ösztöndíjban nem részesülnek).
Az önkormányzati ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok köznevelésben való részvételének támogatása, tanulmányi sikerességeik elősegítése, motivációjuk és önértékelésük erősítése.


A hátrányos helyzetű tanulók közneveléshez való hozzáférésének javítása és biztosítása ösztöndíj támogatás által (amennyiben egyéb ösztöndíjban nem részesülnek).
Az önkormányzati ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok köznevelésben való részvételének támogatása, tanulmányi sikerességeik elősegítése, motivációjuk és önértékelésük erősítése.

A pályázat során az önkormányzat évente 7 fő pályázó részére biztosít támogatást, ha több kérelem érkezik, akkor a támogatottak számáról és a támogatás mértékéről a bizottság mérlegelés után dönt.

Az önkormányzat a pályázót évente 0 és 50.000,-Ft/fő/év közötti összegű támogatásban részesítheti. Az erre a célra jutó forrás: 350.000,-Ft/év. A döntéshozó a támogatási összegek megállapításánál differenciálhat a tanulmányi eredmények függvényében.

Bővebben…
Bővebben

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

 

Rinyakovácsi Község Önkormányzata a Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben  EFOP-3.9.2-16-2017-00043 azonosító számú, „Térségi összefogás a Zselicben a humán kapacitások fejlesztésére” című projekt alapján kiírja az alábbi ösztöndíjpályázatát: 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

 

1. A pályázat célja

A hátrányos helyzetű tanulók közneveléshez való hozzáférésének javítása és biztosítása ösztöndíj támogatás által (amennyiben egyéb ösztöndíjban nem részesülnek).  Az önkormányzati ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok köznevelésben való részvételének támogatása,  tanulmányi sikerességeik elősegítése, motivációjuk és önértékelésük erősítése. A pályázat során az önkormányzat évente maximum 10 fő pályázó részére biztosít támogatást. Az önkormányzat a pályázót évente 0 és 50.000,-Ft/fő/év közötti összegű támogatásban részesítheti.

2. A pályázók köre

Az ösztöndíjpályázatra az a tanuló jelentkezhet, aki
– a települési önkormányzat területén állandó lakcímmel rendelkezik,
 általános iskolában legalább 3,50-es tanulmányi eredményt teljesített,
– középiskolában 3,25-ös tanulmányi eredményt teljesített,
– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
– hátrányos szociális helyzetű.

View full post…

Bővebben
Megszakítás