„JÓ KIS HELY” Szolgáltató Ház kialakítása Rinyakovácsiban

Kedvezményezett neve: Rinyakovácsi Község Önkormányzata

Támogatás összege: 44 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.3-16-2017-00052

A projekt megvalósításának kezdete: 2018. február 26.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. február 25.

A projektről röviden

Rinyakovácsi Község Önkormányzata a projekt keretében egy olyan Szolgáltató Ház kialakítását és működtetését kívánja megvalósítani, mely a településen élő gyermekek és családjaik esélyeinek növelésére irányul a számukra nyújtandó szolgáltatásai és programjai által. Bár az Önkormányzat alaptevékenysége az általános igazgatás, de a település közügyeinek intézése mellett ez magában foglalja a helyi élet alakítását is. A település vezetője szervezi a falu ünnepeit, valamint intézi a lakosság hivatalos ügyeit. Az itt élők minden felmerülő problémával bizalommal fordulhatnak hozzá. Rinyakovácsiban nem működik olyan alapítvány, egyház, civil szervezet, mely jobban ismerné a lakosságot, vagy rendszeresen programokkal, rendezvényekkel alakítaná a helyi életet, mint maga az Önkormányzat.

Projektünk olyan helyi szolgáltatási hiányokat pótol, amellyel enyhíthetőek a szocio-kulturális hátrányok. Elérhetővé válik számos, a 0-25 éves gyermekek és fiatalok egészséges fejlődésének biztosítását támogató, korcsoportos szükségletekre épülő különféle fejlesztő vagy preventív célú foglalkozás. Elérhetővé válnak továbbá a szülők bevonását, a szülői kompetenciák erősítését célzó programok. Továbbá fontos szerepet kap a helyi közösség fejlesztése.

A projekt szakmai-társadalmi háttere, céljai:

Rinyakovácsiban az állandó lakosság száma 181 fő. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma is folyamatosan nagyon magas értéket mutat. Arányuk a 0-17 éves korosztályon belül az elmúlt évek során meghaladta a 80%-ot. 2015-ben az arány 80 % alá csökkent, de egy idei 2016. novemberi adatok alapján az aktuális létszám eléri a 44 főt, mely a 90%-os arányt is meghaladja. Általános probléma a településen, hogy a családoknak nincs megfelelő indíttatása közös családi időtöltésre, programok szervezésére, kirándulásokra. Ez részben az anyagi körülményeknek is köszönhető, részben viszont szemléletformálás kérdése. A szakmai programunkat a fentiekben leírt problémákra koncentrálva, valamint a lakossági kérdőívek eredményei a gyermekek és szülők konkrét igényei alapján állítottuk össze. A projekt elsődleges célcsoportja: Rinyakovácsi településen élő valamennyi 0-25 év közötti gyermek és fiatal, valamint szüleik. Ezen belül a 0-3 éves, valamint az iskoláskorú korosztályra kívánunk kiemelt figyelmet fordítani. A projekt másodlagos célcsoportja: A helyi és tágabb közösség, melyben a gyermekek és fiatalok élnek, elsősorban a projektbe bevonásra kerülő gyermekek családjai. A projekt tervezése és megvalósítása során a célcsoport bevonása komplexen történik. Ennek oka az is, hogy a jelenlegi adatok alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya 90%. Az elsődleges és másodlagos célcsoportot a bevonás szempontjából elképzeléseink szerint nem szabad megbontani, ezért a családok bevonására koncentrálunk, ami magába foglalja mindkét célcsoportot.

A projekt átfogó hosszú távú célja:

A Rinyakovácsiban élő (kiemelten a hátrányos helyzetű) gyermekek és fiatalok, valamint családjaik társadalmi és egzisztenciális esélyeinek javítása, a családon belül generációkon keresztül ismétlődő és a szociális hátrányokat újratermelő problémák megtörése.

 A projekt középtávú célja:

Szemléletváltás megalapozása a Rinyakovácsi lakosság valamennyi korosztálya tekintetében, mely az ön és mások értékeinek felismerésére, az ön- és közösségi érdekérvényesítésre irányul, és az értékek és érdekek mentén a konkrét cselekvések megtételére ösztönöz.

A projekt konkrét rövid távú célja:

Egy igazán „JÓ KIS HELY” létrehozása Rinyakovácsiban, ahol együtt megtalálható mindaz az odafigyelés, és rendszerszemlélet, ami összefogja, felkarolja, és elérhető módon biztosítja a gyermekekre, fiatalokra és családjaikra irányuló kezdeményezéseket, szolgáltatásokat és programokat. Célunk továbbá, hogy a „JÓ KIS HELY” a közösségfejlesztés erejével hasson a település teljes lakosságára.

A projekthez szervesen kapcsolódik az EFOP-2.1.2-16-2018-00084 „Jó kis hely” Szolgáltató Ház épületének kialakítása Rinyakovácsiban c. másik projektünk, mely a Szolgáltató Ház infrastrukturális hátterének kialakítását foglalja magában. Ennek keretében az önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg üresen, a falu központjában (Petőfi u. 1. szám alatt) álló épület felújítása valósul meg, ezzel hosszútávon kiválóan alkalmas otthont nyújtva a szolgáltatásnak.

Megszakítás